Organizing Committee

We warmly welcome you!

IAPS 2019 ORGANIZING COMMITTEE by IAPS

    President: Alun Hardman

    Conference chair: Emily Ryall

    Tresurer: Peter Hopsicker

    Conference host: Koyo Fukasawa


IAPS 2019 LOCAL ORGANIZING COMMITTEE by JSPSPE

    President:
  &nbs p;    Takayuki Hata

    Vice president:
       Yoshitaka Kondo
       Masami Sekine

    Secretary:
  &nbs p;    Koyo Fukasawa
        (Secretary-General, Research Seminar for the Philosophy of Sport 2019)
       Takuya Sakamoto

    Advisors:
    ;    Naofumi Masumoto
       Junko Yamaguchi

    Members:
        Ai Aramaki
       Hideaki Hayashi
       Yoshinori Hayashi
       Kenji Ishigaki
       Hiraku Morita
       Yoshiko Oda
       Nagisa Ohashi
       Yo Sato
       Kentaro Tai
       Koji Takahashi
       Mizuho Takemura
       Ai Tanaka
       Yumi Terayama

    Universities:
       Kyoto University of Education
       Kyoto Women's University
       Ritsumeikan University