Organizing Committee

This page is in preparation.

IAPS 2019 ORGANIZING COMMITTEE by IAPS

    President: Alun Hardman

    Conference chair: Emily Ryall

    Tresurer: Peter Hopsicker

    Conference host: Koyo Fukasawa


IAPS 2019 LOCAL EXECUTIVE COMMITTEE by JSPSPE

    President: Takayuki Hata

    Vice president:
       Yoshitaka Kondo
       Masami Sekine

    Secretary:
       Koyo Fukasawa (Secretary-General)
       Takuya Sakamoto

    Advisors:
       Naofumi Masumoto
       Junko Yamaguchi

    Members:
       Goro Abe
       Ai Aramaki
       Maaya Fukumoto
       Hideaki Hayashi
       Yoshinori Hayashi
       Kenji Ishigaki
       Hiraku Morita
       Yoshiko Oda
       Nagisa Ohashi
       Katsuya Otsu
       Yo Sato
       Kentaro Tai
       Koji Takahashi
       Mizuho Takemura
       Ai Tanaka
       Yumi Terayama

    Universities:
       Kyoto University of Education
       Kyoto Women's University
       Ritsumeikan University